Journal   Subscribtion   Editorial board   Reviewers   For authors   Submission Procedures   Submission   Contact
 
Archive issues on-line
Simple search
Author

Title

Key words

  Abstract in Pubmed

Full text in PDF

Studies of Interaction Between Surface of Pirolytic Carbon and Blood Cells and Proteins


Streszczenie
Wprowadzenie. Zapobieganie i poznanie przyczyn tworzenia się zakrzepów krwi na powierzchni biomateriałów są głównym problemem przy opracowywaniu nowych materiałów przeznaczonych na wszczepy do układu krwionośnego. Interakcja między środowiskiem biologicznym a implantem węglowym jest ściśle związana z właściwościami jego powierzchni. Szczególne znaczenie dla medycyny mają implanty, których powierzchnia pokryta węglem pirolitycznym charakteryzuje się atrombogennością.
Cel pracy. Ocena wpływu powierzchni węgla pirolitycznego na aktywację krzepnięcia krwi.
Materiał i metody. Pełną krew ludzką poddano in vitro czasowemu kontaktowi z powierzchnią węgla izotropowego niskotemperaturowego (LTI). Działanie hemostatyczne węgla pirolitycznego określono, oznaczając wybrane wskaźniki osoczowego układu krzepnięcia oraz czas rekalcynacji na powierzchni materiału. Ocenę topografii materiału wykonano z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego.
Wyniki. W badaniach osoczowego układu krzepnięcia nie stwierdzono zmian w wartościach APTT, PT, TT, fibrynogenu oraz aktywności czynników F XII, F IX, F VIII, jak i AT III, białka C i plazminogenu. Czas krzepnięcia krwi na powierzchni materiału był wydłużony w porównaniu do powierzchni szkła oraz polistyrenowej.
Wnioski. Bezpośredni kontakt krwi z powierzchnią węgla LTI wydłuża formowanie skrzepu, nie zmieniając jednocześnie wskaźników osoczowego układu krzepnięcia w czasowym kontakcie.

Słowa  kluczowe:  biomateriały,  węgiel  prolityczny,  układ  krzepnięcia,  układ  fibrynolityczny,  inhibitory  krzepnięcia,  czas rekalcynacji, adhezja krwinek płytkowych, elektronowy mikroskop skaningowy.


Abstract
Background. Preventing blood clots formation on the biomaterials surface and finding the causes of their appearance are the leading research subjects while working out biomaterials for grafts into the circulation system. Interaction between the biological environment and the carbon implant is closely connected with the properties of its surface. Implants whith surfaces covered with pyrolytic carbon is characterised by athrombogenity have particular significance in medical applications.
Objectives. Assessment of the influence of a pyrolytic carbon surface on the activation of coagulation system.
Material and Methods. Full human blood was subjected to temporal contact in vitro with the surface of low-temperature isotropic carbon (LTI). The haemostatic action of pyrolytic carbon was determined through marking the chosen parameters of the coagulation system and the recalcification time on the material surface. The evaluation of the topography of the material was performed in the scanning microscopy.
Results. Changes in the values APTT, PT, TT, fibrinogen and activity of factors F XII, F IX, F VIII as well as AT III, protein C  and plasminogen were not observed in the studies of the plasmatic coagulation system. The blood coagulation time on the material surface was elongated in comparison with the surface of glass and polystyrene surface.
Conclusions. Direct contact of blood with the surface of carbon LTI elongates clot formation, while not changing the parameters of the plasmatic coagulation system in temporal contact.

Key words: biomaterials, pyrolytic carbon, coagulation system, fibrinolytic system, coagulation inhibitors, recalcificationtime, platelet adhesion, scanning mikroscopy.
 

Beginning from Jan 1, 2014 authors should submit their manuscripts electronically via the journal's Editorial System. For more information visit "Manuscript Submission"
© 2010 - 2016 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu